Bắc Ninh mở rộng diện tích đô thị Quế Võ lên 15.511 ha

3/11/2020

 

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Qui hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ đến năm 2040.

 

Theo đó, mở rộng phạm vi qui hoạch ra toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Quế Võ, tổng diện tích tự nhiên khoảng 15.511ha (thêm ba xã Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả).

Trong đó, khu vực nội thị gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã với tổng diện tích 7.150 ha; khu vực ngoại thị gồm 10 xã còn lại với tổng diện tích khoảng 8.335 ha.

 

Bắc Ninh mở rộng diện tích đô thị Quế Võ lên 15.511 ha

Dân số hiện trạng khoảng 195.666 người. Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 225.000 người và năm 2040 khoảng 350.000 người.

Thời hạn qui hoạch điều chỉnh đến năm 2040. Bổ sung tính chất qui hoạch là đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ.

 

Qui hoạch bổ sung khu công nghiệp Quế Võ II (giai đoạn 2) tại xã Đức Long, xã Châu Phong với diện tích khoảng 277 ha và Cụm công nghiệp Cách Bi diện tích khoảng 75 ha. Đồng thời, qui hoạch cũng bổ sung các công trình hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội đô thị đáp ứng tiêu chuẩn của thị xã và quận.

Thời gian thực hiện qui hoạch không quá 12 tháng kể từ khi Nhiệm vụ điều chỉnh qui hoạch được phê duyệt. Cơ quan tổ chức lập là UBND huyện Quế Võ.

 

Được biết, Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt vào tháng 7/2017.

Theo đó, đô thị Phố Mới có diện tích khoảng 4.062 ha (trong đó: Thị trấn Phố Mới khoảng 216 ha và phần mở rộng ranh giới đô thị tại các xã khoảng 3.846 ha). Cả đô thị Phố Mới và phụ cận có diện tích khoảng 13.145 ha. Qui mô dân số đô thị Phố Mới và phụ cận đến năm 2030 khoảng 179.000 người.

 

Chia sẻ