Căn cứ thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

09:02, 01/04/2021 

 

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

 

Công ty cổ phần Kỹ thuật Nhân Thịnh (Quảng Nam) trúng thầu một gói thầu, tuy nhiên có một số công việc phát sinh ngoài gói thầu. Cụ thể, công tác đắp đất trong mời thầu và khối lượng thực hiện nhỏ nên quá trình dự thầu Công ty giảm giá thấp. Sau khi trúng thầu, khi nhận mặt bằng thực tế thì mặt bằng san lấp không đúng bản vẽ (thực tế thiếu hơn 1.000m3 đất). Ngoài ra còn phát sinh công tác hoàn toàn mới; có điều chỉnh, bổ sung hạng mục.

Công ty đề nghị giá nhận thầu đối với các công tác phát sinh tính theo đơn giá quy định của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư và Công ty không thống nhất được ý kiến khi thương lượng giá. Công ty đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống nêu trên.

 

Căn cứ thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Do nội dung hỏi của Công ty chưa nêu rõ nguồn vốn đầu tư xây dựng, quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng, loại hợp đồng đã ký kết nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

 

Trường hợp hợp đồng xây dựng Công ty nêu thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục 5 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

 

Chia sẻ