Chính Phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành 2 đoạn cao tốc Bắc Nam trong năm 2023

3/3/2021  10:41

 

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT hoàn thành 2 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam (đoạn cao tốc QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu) vào năm 2023.

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ – CP ngày 1/3/2021 về việc triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

 

Theo đó, Chính phủ thông qua một số đề xuất của Bộ GTVT để triển khai 2 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020  được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quyết nghị tại Nghị quyết số 1213/NQ – UBTVQH14 chuyển đổi đầu tư từ PPP sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước bảo đảm tổng số vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 không vượt quá số vốn ngân sách nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 21/10/2017 và Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020, đảm bảo công khai, minh bạch, giám sát, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư: 

 

Chính Phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành 2 đoạn cao tốc Bắc Nam trong năm 2023

Chính phủ giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt điều chỉnh 2 dự án thành phần theo quy định; rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 2 dự án thành phần chuyển đổi. 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư  được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có Dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ Dự án. 

“Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo đáp ứng tiến độ hoàn thành 2 dự án thành phần nói trên để đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023”, Nghị quyết số 26 nêu rõ.

 

Nghị quyết số 26 nhấn mạnh các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020, Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 27/7/2020 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số 117/2000/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. 

 

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 với chiều dài tuyến 654km, được chia thành 11 dự án thành phần, trong đó gồm 6 dự án thành phần đầu tư công và 5 dự án PPP.

 

Hiện Bộ GTVT đã căn cứ quy mô của từng dự án thành phần để thẩm định, quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công để thực hiện. 6 dự án thành phần đầu tư công đã khởi công xây dựng, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ. 3/5 dự án thành phần đầu tư PPP đã lựa chọn được nhà đầu tư, Bộ GTVT đang thực hiện các thủ tục tiếp theo (đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn Nha Trang – Cam Lâm và đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo).

 

Riêng 2/5 dự án thành phần đầu tư PPP không lựa chọn được nhà đầu tư (đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn-Diễn Châu) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức PPP sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước.

Theo tính toán, 2 dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn -Diễn Châu sau khi điều chỉnh có tổng mức đầu tư dự kiến là 5.201 và 7.300 tỷ đồng. Để có thể hoàn thành vào năm 2023 như yêu cầu, chủ đầu tư 2 dự án phải khởi công những gói thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6/2021. 

 

Chia sẻ