Chính thức thay đổi thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội

2/4/2021  10:11

 

Thời hạn vay để mua, thuê nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm.

 

Ngày 1/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Trước đó, theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP, thời hạn vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

 

Chính thức thay đổi thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội

Tuy nhiên, tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP đã sửa thành “thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên”.

Đối với trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

 

Về lãi suất vay, theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP, lãi suất cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cho từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng được chỉ định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nâm xác định và công bố trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ bổ sung thủ tục thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội.

Cụ thể, chủ đầu tư trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án đề nghị tổ chức thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng thẩm định giá thực hiện việc thẩm định.

 

Trường hợp chủ đầu tư bán lại quỹ nhà ở xã hội sau 5 năm cho thuê thì không phải thẩm định lại giá bán nhà ở xã hội nếu trong phương án giá được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định đã xác định giá bán sau thời gian cho thuê…

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Chia sẻ