Có quy định chuyển tiếp về điều chỉnh quyết định đầu tư?

23/10/2020

 

Ông Lê Duy Tùng Lâm (Quảng Bình) hỏi, dự án đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 1/1/2015 và đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thì việc điều chỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án được thực hiện như thế nào?

 

Có quy định chuyển tiếp về điều chỉnh quyết định đầu tư?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 không có quy định chuyển tiếp về việc điều chỉnh quyết định đầu tư đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư trước ngày 1/1/2015 và đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Do đó, việc điều chỉnh quyết định đầu tư đối với các chương trình, dự án này được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

 

Chia sẻ