Đà Nẵng: Quy định trách nhiệm sở xây dựng, sở TN-MT cung cấp, chuyển giao thông tin quy hoạch

 

Tại Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính cơ bản, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn ban hành theo Quyết định 3561/QĐ-UBND, UBND TP Đà Nẵng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý xây dựng, TN-MT trong việc cung cấp, chuyển giao thông tin quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 

Ngày 2/10, Sở TN-MT Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên vừa ký Quyết định số 3561/QĐ-UBND (ngày 25/9/2020) ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính cơ bản, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn TP Đà Nẵng (sau đây gọi là Quy chế) nhằm xác định rõ nội dung công việc của đơn vị chủ trì là cơ quan đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) với các cơ quan, đơn vị phối hợp.

 

Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở TN-MT Đà Nẵng.

Đáng chú ý, trong Quy chế này, UBND TP Đà Nẵng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý xây dựng và tài nguyên – môi trường trong việc cung cấp, chuyển giao thông tin quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, đối với quy hoạch xây dựng đô thị, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chuyển giao đầy đủ, kịp thời những thông tin quy hoạch hiện hữu cho Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) để cập nhật bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

 

Đối với quy hoạch mới phát sinh, mới được phê duyệt, ngoài việc chuyển giao, công bố theo quy định của pháp luật thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc (kể từ ngày được phê duyệt), Sở Xây dựng phải có trách nhiệm chuyển giao cho Văn phòng ĐKĐĐ để cập nhật bổ sung, làm cơ sở đối chiếu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc chuyển giao thông tin quy hoạch gồm cả bản giấy được phê duyệt và bản số để thuận lợi trong việc cập nhật, chồng khớp bản đồ.

 

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở TN-MT (trực tiếp là Chi cuc Quản lý đất đai) chịu trách nhiệm chuyển giao đầy đủ, kịp thời những thông tin quy hoạch hiện hữu cho Văn phòng ĐKĐĐ.

Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mới phát sinh, mới được phê duyệt, ngoài việc chuyển giao, công bố theo quy định của pháp luật thì Sở TN-MT chỉ đạo giao cho Văn phòng ĐKĐĐ để đối chiếu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

Quy chế quy định rõ, việc chuyển giao thông tin quy hoạch gồm cả bản giấy được phê duyệt và bản số để thuận lợi trong việc cập nhật, đối chiếu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Cũng theo Quy chế, Văn phòng ĐKĐĐ có trách nhiệm cập nhật thông tin về quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do các cơ quan quản lý nhà nước chuyển giao như nêu trên trong thời gian không quá 05 ngày làm việc để cung cấp (trực tiếp cho Chi nhánh và trên file dùng chung) cho các phòng, Chi nhánh trực thuộc để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật.

 

Quyết định số 3561/QĐ-UBND (ngày 25/9/2020) thay thế Quyết định số 9375/QĐ-UBND (ngày 25/12/2014) và Quyết định số 7452/QĐ-UBND (ngày 08/10/2015) của UBND TP Đà Nẵng ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính cơ bản, thường xuyên về đăng ký đất đai trên địa bàn TP Đà Nẵng.

 

Đà Nẵng: Quy định trách nhiệm sở xây dựng, sở TN-MT cung cấp, chuyển giao thông tin quy hoạch

Công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm trong việc thực hiện Quy chế này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý trách nhiệm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, thực hiện công việc được giao chậm thời gian theo quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

Chia sẻ