Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn

10/3/2021  11:02

 

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010- 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010- 2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Bắc Kạn quyết định đổi tên đồ án từ “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010- 2020, định hướng đến năm 2030” thành tên: “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2030”.

 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn

Đồng thời, điều chỉnh tên một số đơn vị hành chính gồm: “Thị xã Bắc Kạn” thành “thành phố Bắc Kạn”; xã Xuất Hóa chuyển thành phường Xuất Hóa và xã Huyền Tụng chuyển thành phường Huyền Tụng.

Bên cạnh đó, cập nhật và điều chỉnh một số khu chức năng đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt; Cập nhật và điều chỉnh một số khu chức năng đã có dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như cập nhật, điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất của một số vị trí.

Về định hướng phát triển các khu dân cư, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ rõ: Định hướng phát triển các khu dân cư tại khu đô thị Bắc Sông Cầu và các khu phía Nam thành phố thuộc tổ 10, tổ 11, tổ 12 phường Phùng Chí Kiên.

 

Chia sẻ