Dự án cần phù hợp với một hay tất cả quy hoạch?

 

Ông Hoàng Đức Linh (Vĩnh Phúc) hỏi để đáp ứng quy định của Luật Đầu tư công thì dự án phải phù hợp với tất cả quy hoạch theo pháp luật về quy hoạch, hay chỉ cần phù hợp với một quy hoạch? Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau.

 

Dự án cần phù hợp với một hay tất cả quy hoạch?

 

Hiện nay, Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 và Khoản 1, Điều 18, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, chương trình, dự án phải “phù hợp với quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch”.

Do đó, các dự án phải phù hợp với quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia và các quy hoạch có liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chia sẻ