Hà Tĩnh thưởng 43,5 tỷ đồng về thành tích xây dựng nông thôn mới các cấp

6/3/2021  11:07

 

Hà Tĩnh trích 43,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách để thưởng cho 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và 27 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

 

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 về việc khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020.

 

Theo đó, trích 43,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh bố trí thực hiện Chính sách nông nghiệp nông thôn và NTM năm 2020 theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh để khen thưởng cho các huyện được công nhận đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 10/7/2020 và Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; khen thưởng cho các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh.

Thưởng 20 tỷ đồng cho 2 huyện Đức Thọ và Thạch Hà (mỗi huyện 10 tỷ đồng), được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.

14 xã đạt chuẩn NTM được thưởng mỗi xã 1 tỷ đồng gồm: Kỳ Khang, Kỳ Phong, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh); Sơn Hồng, Sơn Lâm, Sơn Lễ, Sơn Tiến, Sơn Trà (Hương Sơn); Hương Giang, Hương Xuân, Lộc Yên (Hương Khê); Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh).

11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, mỗi xã được thưởng 500 triệu đồng, gồm: Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh); Ngọc Sơn, Thạch Long (Thạch Hà); Sơn Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc (Can Lộc); Ân Phú, Đức Lĩnh (Vũ Quang); Xuân Phổ (Nghi Xuân); Sơn Kim 2 (Hương Sơn); Thạch Châu (Lộc Hà).

2 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, mỗi xã được thưởng 2 tỷ đồng, gồm: Tùng Ảnh, (Đức Thọ) và Hương Trà (Hương Khê).

Chủ tịch UBND tỉnh giao, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khen thưởng theo chế độ quy định.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương thực hiện.

 

Chia sẻ