Hồ sơ thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ dùng ngân sách Nhà nước

5/2/2021  13:20

 

Công ty ông Nguyễn Duy Linh có câu hỏi liên quan đến hồ sơ thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ dùng ngân sách Nhà nước, gửi đến Kho bạc Nhà nước nhờ hướng dẫn giải đáp.

 

Nội dung câu hỏi như sau: Công ty ông Nguyễn Duy Linh tham gia thầu liên danh với VNPT thực hiện gói thầu thuê đường truyền internet cho khối cơ quan Nhà nước. Công ty ông cung cấp cho thuê thiết bị đầu cuối. Hợp đồng thuê là 3 năm, thanh toán theo năm.

Ông Linh hỏi, hiện đã có văn bản nào hướng dẫn việc thanh toán tại Kho bạc cho hợp đồng thuê dịch vụ dùng ngân sách Nhà nước hay chưa? Công ty ông muốn thanh toán đầu kỳ, hay cuối kỳ thì cần làm như thế nào?

 

Về vấn đề này, Kho bạc Nhà nước trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước, hồ sơ kiểm soát chi đối với chi thường xuyên như sau:

Hồ sơ gửi lần đầu (gửi một lần vào đầu năm hoặc khi có phát sinh, điều chỉnh, bổ sung): Dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng (đối với trường hợp các hợp đồng có giá trị trên 50 triệu đồng trở lên).

Hồ sơ tạm ứng (gửi theo từng lần đề nghị tạm ứng): Chứng từ chuyển tiền; văn bản bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp hợp đồng có quy định phải bảo lãnh).

 

Hồ sơ thanh toán hợp đồng thuê dịch vụ dùng ngân sách Nhà nước

Trường hợp những khoản chi không có hợp đồng hoặc những khoản chi có hợp đồng với giá trị không quá 50 triệu đồng, song chứng từ chuyển tiền của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước không thể hiện được hết nội dung chi, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước gửi bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng theo mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ thanh toán (gửi theo từng lần đề nghị thanh toán) bao gồm: Chứng từ chuyển tiền; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (đối với trường hợp thanh toán tạm ứng).

 

Trường hợp những khoản chi không có hợp đồng hoặc những khoản chi có hợp đồng với giá trị không quá 50 triệu đồng, song chứng từ chuyển tiền của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước không thể hiện được hết nội dung chi, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước gửi bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

Trường hợp những khoản chi có giá trị hợp đồng trên 50 triệu trở lên: Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo mẫu số 08a Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP. Riêng đối với các hợp đồng bảo hiểm, kiểm toán, thuê viễn thông, thanh toán dịch vụ công cộng, thuê nhà, đơn vị gửi Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng.

Đề nghị ông căn cứ vào quy định trên để gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định.

 

Chia sẻ