Hướng dẫn mời thầu dự án có sử dụng đất

 

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Tuấn Anh gửi tới nhờ hướng dẫn giải đáp về quy định mời thầu dự án có sử dụng đất.

 

Cụ thể, theo phản ánh của ông Nguyễn Tuấn Anh, trước thời điểm Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 có hiệu lực, các dự án đấu thầu có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư đều áp dụng hình thức sơ tuyển theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT lựa chọn các nhà đầu tư tham gia đấu thầu đáp ứng điều kiện năng lực vào danh sách ngắn để tiếp tục tham gia bước đấu thầu.

 

Khi Nghị định số 25/2020/NĐ-CP có hiệu lực thì bỏ bước sơ tuyển thay bằng hình thức công bố danh mục dự án để các nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện dự án.

 

Hướng dẫn mời thầu dự án có sử dụng đất

Ông Tuấn Anh hỏi, trường hợp có 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu thì áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi tại Khoản 1 hoặc Khoản 2, Điều 10, Nghị định này mà không nhắc tới việc có hay không danh sách ngắn các nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đã đáp ứng yêu cầu mới được tham gia vào bước đấu thầu tiếp theo có được không?

 

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm a, Khoản 3, Điều 13 và Điểm a, Khoản 2, Điều 51, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 10 Nghị định này; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 4, Nghị định này; giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện là bên mời thầu.

 

Điểm a, Khoản 12, Điều 51, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu.

Theo đó, hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu kể cả các nhà đầu tư không nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án hoặc không đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

 

Chia sẻ