Hướng dẫn thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

20/10/2020

 

Ông Trần Thanh Bằng có câu hỏi gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu từ nhờ hướng dẫn thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

 

Nội dung câu hỏi như sau: Công ty ông Trần Thanh Bằng có 50,5% cổ phần của một Tổng Công ty (Tổng Công ty đã cổ phần hóa 95,76% vốn của Tập đoàn Nhà nước).

Hướng dẫn thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, ông Bằng hỏi, Công ty ông phải thực hiện báo cáo theo “Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác” hay “Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Nhà nước”?

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định: “Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất”.

 

Khoản 8, Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: “Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn tiếp nhận có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; vốn từ quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và vốn khác được Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp”.

 

Theo thông tin ông Trần Thanh Bằng cung cấp, ông đang làm việc trong công ty có 50,5% cổ phần của một Tổng Công ty (Tổng Công ty đã cổ phần hóa 95,76% vốn của tập đoàn Nhà nước), tuy nhiên, ông chưa cung cấp thông tin dự án do công ty ông đang làm việc sử dụng nguồn vốn gì nên không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

 

Hướng dẫn thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư

Theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, việc thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư được quy định theo nguồn vốn sử dụng để đầu tư dự án, không quy định theo chủ thể đầu tư dự án.

Do đó, trường hợp dự án có sử dụng vốn Nhà nước như đã nêu trên thì Công ty sẽ thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo mẫu dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

 

Chia sẻ