Nhiệm vụ quy hoạch thành phố Đà Nẵng 2021-2030, tầm nhìn 2050: Loại bỏ quy hoạch chồng chéo

 

Một trong những nhiệm vụ quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn tới là loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn thành phố hiện nay.

 

Tại Quyết định số 1903/2019/QĐ-TTg ngày 26/12/2019 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi ranh giới quy hoạch có diện tích tự nhiên hơn 1.284 km2, các quận nội thành chiếm hơn 246km2, các huyện ngoại thành chiếm hơn 1.000 km2 bao gồm cả huyện Hoàng Sa có diện tích 305km2. Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam và Tây giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp biển Đông.

 

Nhiệm vụ quy hoạch thành phố Đà Nẵng 2021-2030, tầm nhìn 2050: Loại bỏ quy hoạch chồng chéo

 

Quan điểm lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TƯ ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Bảo đảm phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của thành phố Đà Nẵng là cửa ngõ giao thương quốc tế, là trung tâm kinh tế hàng đầu của quốc gia và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phù hợp với khả năng cân đối, huy động các nguồn lực triển khai thực hiện.

 

Đánh giá vị trí kinh tế – chính trị của thành phố Đà Nẵng, các tác động về các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của thành phố Đà Nẵng, các cơ hội liên kết giữa thành phố Đà Nẵng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, hành lang Đông – Tây, khả năng khai thác các cơ hội phát triển trong thời đại mới.

 

Bảo đảm tính khả thi trong triển khai, đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2025.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch giúp cho quá trình hỗ trợ ra quyết định trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

 

Mục tiêu lập quy hoạch là công cụ để chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, là căn cứ để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, là cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 05 năm và hằng năm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bảo đảm tính khách quan, khoa học.

 

Là căn cứ để các doanh nghiệp, cộng đồng và người đầu tư, kinh doanh, sinh sống, làm việc cũng như giám sát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch của thành phố Đà Nẵng.

Loại bỏ các quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển, xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn thành phố hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý các tiềm năng, lợi thế bên trong và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài.

 

Nhiệm vụ quy hoạch thành phố Đà Nẵng 2021-2030, tầm nhìn 2050: Loại bỏ quy hoạch chồng chéo

 

Đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược, hướng tới phát triển bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường trên địa bàn thành phố trong dài hạn.

Tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và quy hoạch thành phố Đà Nẵng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố để phát triển nhanh và bền vững.

 

Chia sẻ