Những điểm mới trong quản lý chất lượng công trình xây dựng: Bổ sung nội dung về an toàn công trình

12/3/2021  14:28

 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ kế thừa các nội dung đã vận hành ổn định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, đồng thời quy định nhiều điểm mới về an toàn công trình, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

 

Quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đối với công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, bao gồm trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng và chủ đầu tư: chịu trách nhiệm tổ chức quản lý an toàn lao động trên công trường; phối hợp giữa các nhà thầu để quản lý an toàn lao động chung trên công trường;

 

Quản lý an toàn trong thi công xây dựng

 

Bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn trực thuộc: Ở Trung ương: Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, Bộ Xây dựng là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng chuyên ngành; Ở địa phương: Làm rõ trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn trực thuộc trong quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng chuyên ngành.

 

Những điểm mới trong quản lý chất lượng công trình xây dựng: Bổ sung nội dung về an toàn công trình

Phân định rõ trách nhiệm quản lý, làm rõ các điều kiện nghiệm thu

 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP phân định trách nhiệm trong quản lý xây dựng công trình của các chủ thể như: Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu như tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu phụ. Phân định trách nhiệm của các chủ thể trong một số trường hợp áp dụng mô hình: tổng thầu EPC, chìa khóa trao tay, đối tác công tư.

Làm rõ các điều kiện để nghiệm thu hoàn thành công trình; nghiệm thu từng phần, hạng mục công trình; các điều kiện để đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Làm rõ nội dung, trình tự, thời gian kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

 

Tăng cường quản lý công tác bảo hành, bảo trì, đánh giá an toàn công trình

 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP bổ sung làm rõ một số nội dung về thời gian bảo hành, trách nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành và mức tiền bảo hành trong trường hợp sửa chữa, cải tạo.

Quy định rõ hơn các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng công tác bảo trì và hồ sơ bảo trì công trình trong quy trình bảo trì công trình xây dựng. Điều chỉnh quy định về chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Bổ sung định nghĩa về đánh giá an toàn công trình.Quy định về trình tự, nội dung thực hiện đánh giá an toàn công trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và xác nhận kết quả đánh giá an toàn công trình.

Quy định về trách nhiệm của các chủ thể khi phát hiện công trình, hạng mục công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; trách nhiệm thông báo công trình hết thời hạn sử dụng của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp công trình hết niên hạn sử dụng có nhu cầu sử dụng tiếp; các tình huống phá dỡ công trình xây dựng và trách nhiệm thực hiện phá dỡ công trình xây dựng; các nội dung chính của phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng; phá dỡ công trình trong tình huống khẩn cấp, cấp bách.

 

Chia sẻ