Sở Xây dựng Hòa Bình thực hiện tốt công tác Quy hoạch – Kiến trúc

22/1/2021

 

Trong năm 2020, Sở Xây dựng Hòa Bình luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các ngành, đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt công tác Quy hoạch – Kiến trúc và đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

Theo đó, trong năm 2020, Sở đã thẩm định 31 nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (06 nhiệm vụ điều chỉnh); thẩm định 22 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (04 đồ án điều chỉnh) và 10 đồ án điều chỉnh cục bộ; thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đến năm 2040; thẩm định 04 quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 29 dự án.

 

Sở Xây dựng Hòa Bình thực hiện tốt công tác Quy hoạch – Kiến trúc

Sở cũng báo cáo UBND tỉnh BND tỉnh về việc Chủ trương lập quy hoạch xây dựng các dự án rà soát điều chỉnh các quy hoạch; các nhà tài trợ thực hiện việc tài trợ kinh phí lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn tỉnh. các chủ đầu tư đề xuất nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và thực hiện đầu tư dự án tại các vị trí thuộc huyện Mai Châu, Cao Phong và Lạc Sơn… báo cáo tiến độ lập quy hoạch chung các thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Báo cáo thẩm tra xác nhận mức độ đạt chuẩn tiêu chí huyện Nông thôn mới đối với tiêu chí 01 quy hoạch, tiêu chí 09 nhà ở dân cư, tiêu chí 17.4 mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch; rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới sau khi sát nhập; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; ban hành Văn bản quy định mức quy hoạch chung xây dựng cho cấp xã…

 

Bên cạnh đó, Sở cũng ban hành các Văn bản tham gia ý kiến về việc: Thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư 74 dự án (28 dự án điều chỉnh); điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 02 dự án; thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện cho thuê đất 19 dự án; phương án phân vùng giai đoạn 2021 2030 để thực hiện Luật Quy hoạch, nhiệm vụ lập quy hoạch vị trí sơ tán Bộ Giao thông Vận tải; việc đề xuất chấp thuận tông mặt bằng dựng hạ tầng khu đấu giá đất tại các xã: Xuất Hóa, Liên vũ, Yên Nghiệp, chủ trương đầu tư dự án Học viện golf Kỳ Sơn tại xã Quang Tiến và xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến Trúc…

 

Chia sẻ