Thái Nguyên: Tích cực triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19/2/2021  14:10

 

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh; đồng thời tích cực triển khai thực hiện các bước trên tinh thần nhanh, đúng quy định.

 

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh; đồng thời thực hiện các bước: Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

Thái Nguyên: Tích cực triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát và làm việc với một số đơn vị tư vấn quy hoạch uy tín trong và ngoài nước, trao đổi với các cơ quan chuyên môn Trung ương để xin ý kiến về phương án lựa chọn các đơn vị tư vấn. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đã thống nhất lựa chọn phương án thuê đơn vị tư vấn nước ngoài kết hợp với đơn vị tư vấn trong nước. Tổng dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh trên 65,6 tỷ đồng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã rà soát toàn bộ các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch ba loại rừng, đồng thời hoàn thành quy hoạch quản lý sử dụng đất trong tháng 3/2021; Cùng với đó, các ngành, địa phương triển khai ngay việc rà soát và xây dựng dữ liệu hiện trạng để cung cấp cho đơn vị tư vấn, đảm bảo nhanh, chính xác, khoa học.

Đến nay, Thái Nguyên đã thực hiện các bước: Phê duyệt dự toán; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức mở thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đang tổ chức chấm thầu, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và thương thảo, ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trước ngày 25/02/2021.

 

Trước đó, ngày 20/01, UBND tỉnh cũng đã tổ chức Lễ ký kết biên bản cam kết về việc Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) sẽ tài trợ kinh phí lập quy hoạch cho tỉnh và kinh phí thực hiện “chuyển đổi số”.

Được biết: Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy định của pháp luật, thời hạn hoàn thành quy hoạch tỉnh Thái Nguyên trước tháng 6/2022.

 

Chia sẻ