Thẩm định quyết định chủ trương đầu tư của dự án Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng

26/01/2021  2:22pm

 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An đề nghị cho ý kiến về việc thẩm định quyết định chủ trương đầu tư của dự án Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng.

 

Theo Bộ Xây dựng, hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án được lập cơ bản phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014.

Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng được UBND tỉnh Long An phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tại Quyết định số 4164/QĐ-UBND ngày 13/11/2020. Nội dung đề xuất đầu tư phù hợp quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

 

Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

 

Thẩm định quyết định chủ trương đầu tư của dự án Khu công nghiệp Thịnh Phát mở rộng

Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của dự án cần bổ sung phương án phát triển nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong Khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

 

Chia sẻ