Thanh Hóa: Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung đến năm 2045

1/2/2021  9:54

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 356/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Hà Trung, đến năm 2045.

 

Với tính chất, chức năng là trung tâm vùng phía Bắc của tỉnh Thanh Hóa chủ yếu: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; văn hóa – thể dục thể thao, du lịch văn hóa tâm linh. Là đầu mối giao thông quan trọng vùng động lực phía Bắc tỉnh. Có vị trí quan trong về an ninh quốc phòng.

Phạm vi lập quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính huyện Hà Trung (19 xã và 1 thị trấn, có diện tích 243,81km2) và nghiên cứu quy hoạch mở rộng thêm toàn bộ diện tích thị xã Bỉm Sơn để đảm bảo khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội vùng.

 

Hà Trung sẽ trở thành trung tâm vùng phía Bắc tỉnh Thanh Hóa

Quy mô đất đai: Hiện trạng diện tích tự nhiên vùng huyện Hà Trung là: 24.381,68ha (hiện trạng đất xây dựng là 5.153,1ha (chiếm 22%); trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 1.182ha. Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 8.780ha (chiếm 36% diện tích tự nhiên); đến năm 2045 khoảng: 9.800ha (chiếm 40% tổng diện tích tự nhiên).

Quy mô dân số hiện trạng toàn huyện 118.943 người; mật độ dân số 488 người/km2; tỷ lệ đô thị hóa đạt 8,3% theo tiêu chí mới.

Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 160.800 người; dân số đô thị khoảng 97.000 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 61,1%. Dự báo dân số đến năm 2045 khoảng 204.750 người; dân số đô thị khoảng 145.000 người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 70,8%.

 

Chia sẻ