Thành phố Hà Nội điều chỉnh khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5

4/12/2020

 

Dựa trên đề nghị của các cơ quan chức năng, UBND Hà Nội vừa ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5 thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội.

 

Dựa trên đề nghị của các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an, Tổng cục quản lý đất đai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5 thuộc huyện Thanh Oai, Hà Nội.

 

Thành phố Hà Nội điều chỉnh khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5

Trên cơ sở kiến nghị của cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an, tại Văn bản 948/ANĐT-P5 ngày 06/8/2018, sau hơn 2 năm kiểm tra, rà soát và xin ý kiến của các cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định 5269 điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3128 ngày 30/7/2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây trước đây.

 

Cụ thể, tại quyết định này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại Quyết định 3128 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh của huyện Thanh Oai, chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5 từ Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP.

 

Tại quyết định 5269, Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ lý do điều chỉnh là căn cứ theo quyết định 963 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco5 tại huyện Thanh Oai.

 

Quyết định 24 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP.

 

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP có trách nhiệm kế thừa toàn bộ trách nhiệm, nghĩa vụ của Tổng công ty Xây dựng Công trình giao thông 5, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng dự án Khu đô thị Mỹ Hưng-Cienco5 theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

 

Cùng với đó, lý do điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6/8/2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21/1/2020; đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5-CTCP tại văn bản số 05 ngày 24/3/2020 và văn bản số 395 ngày 4/3/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai.

 

Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng nêu rõ Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5-CTCP, Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 có trách nhiệm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định…

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án tại các quyết định 987 ngày 18/4/2018, quyết định 961, 964 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt tại quyết định 3229 ngày 13/7/2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

 

Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vân tải xác định giá trị dự án BT và các dự án đối ứng theo quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, việc cân đối giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác phải thực hiện (nếu có)…

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình thành phố điều chỉnh tên người sử dụng đất tại các quyết định giao đất số 3129/QĐ-UBND, số 3130/QĐ-UBND ngày 30/7/2008…

 

Thành phố Hà Nội điều chỉnh khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5

Theo đó, trong văn bản số 147/ANĐT-P4 của Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an nêu: Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành các Quyết định số 3128/QĐ-UBND, số 3129/QĐ-UBND, số 3130/QĐ-UBND… thu hồi đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (doanh nghiệp dự án) để thực hiện dự án BT và dự án khác để hoàn vốn mà không thu hồi đất và giao đất cho Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP (nhà đầu tư dự án BT và Chủ đầu tư dự án khác) là không đúng các quy định tại khoản 1 Điều 57 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; Điều 55 Luật đầu tư 2005, Điều 12 Quy chế khu đô thị mới ban hành kèm theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006.

 

Trao đổi với báo chí về quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng khẳng định quyết định điều chỉnh trên là dựa trên căn cứ của pháp luật.

“Việc điều chỉnh như vậy là dựa trên căn cứ của pháp luật, đề xuất của cơ quan chức năng trong đó có đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Lý do của việc đổi tên đã được trình bày rõ trong quyết định 5269,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói.

 

Chia sẻ