Tính chi phí kiểm toán áp dụng theo Thông tư nào?

11/3/2021  11:21

 

Ông Đặng Văn Bình (Tuyên Quang) có câu hỏi liên quan tới việc tính chi phí kiểm toán áp dụng theo Thông tư nào, gửi tới Bộ Tài chính nhờ hướng dẫn giải đáp.

 

Nội dung câu hỏi như sau: Ông Bình hỏi, công trình nhóm A đến ngày 5/1/2021 chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã đấu thầu lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán với tỷ lệ chi phí kiểm toán theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC, vậy khi hoàn thành chủ đầu tư tập hợp hồ sơ trong năm 2021 gửi kiểm toán độc lập kiểm toán quyết toán thì chi phí kiểm toán tính theo hợp đồng ký trước hay theo Thông tư 10/2020/TT-BTC?

 

Tính chi phí kiểm toán áp dụng theo Thông tư nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 26 Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước quy định như sau:

“Điều 26. Xử lý chuyển tiếp

Dự án, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập đã nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán và các hợp đồng kiểm toán độc lập đã ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước”.

 

Theo quy định nêu trên, việc thuê kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của các hợp đồng kiểm toán đã ký được thực hiện như sau:

Từ ngày 5/3/2016 đến hết ngày 14/9/2018: Việc thuê kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (trong đó có xác định chi phí kiểm toán độc lập) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Từ ngày 15/9/2018 đến hết ngày 9/4/2020: Việc thuê kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (trong đó có xác định chi phí kiểm toán độc lập) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Từ ngày 10/4/2020 đến nay: Việc thuê kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (trong đó có xác định chi phí kiểm toán độc lập) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020.

Do vậy, đề nghị ông căn cứ vào hợp đồng kiểm toán độc lập ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu kiểm toán và các quy định nêu trên để thực hiện.

 

Chia sẻ